Programma

ONZE VISIE

 

Groen wil van Ronse een duurzame stad maken, die actief zoekt naar nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

 

Uw stem telt zes jaar lang

Een deugdelijk stadsbestuur vertelt wat het doet en staat open voor de inbreng van alle stadsbewoners. Het luistert naar zijn burgers en geeft hen ook inspraak bij belangrijke beslissingen. Wijkcomités denken mee over de toekomst van hun wijk.

#transparantie en inspraak (klik steeds op # voor meer informatie)

Via een burgerbegroting beslissen Ronsenaars zelf over 10% van het werkingsbudget

Burgers kunnen makkelijk een vraag komen stellen op de gemeenteraad

De stad betrekt wijkcomités en adviesraden actief bij het beleid

Een aangifte van technische problemen of sluikstorten kan via een eenvoudige app

De stad biedt nieuwe inwoners een welkomstpakket aan, bvb. tijdens een nieuwjaarsreceptie.

    

 

Een mobiele stad

Mobiliteit is de verplaatsing van mensen, niet van auto’s. Een hedendaagse stad is een groene en autoluwe stad waar het aangenaam wonen, winkelen en wandelen is. Zowel voor zwaar vrachtvervoer als voor het drukke autoverkeer focussen we op haalbare, duurzame, toekomstgerichte alternatieven. Een goed mobiliteitsplan steunt op cijfers en wordt uitgewerkt door experts én burgers, met oog voor bereikbaarheid, veiligheid, ecologie en gezondheid.

#mobiliteit

Ronse wordt een fietsstad met aandacht voor wandelaars en een goed openbaar vervoer:

 • Een fietszone in het centrum van Ronse. Een primeur: de eerste in België
 • Logische en veilige fietsverbindingen naar en binnen het centrum
 • Gescheiden fietspaden langs alle straten waar auto’s 50 km/u of sneller rijden
 • Fietssnelwegen in alle windrichtingen (bv. comfortabele fietsostrade zonder hoogteverschil langs de spoorweg naar  Oudenaarde 
 • Brede, goed onderhouden trottoirs en toegankelijke openbare gebouwen
 • Aanpakken van gevaarlijke punten
 • Meer bussen en treinen, vooral in de daluren

Promoten van het gebruik van (elektrische) deelfietsen, deelauto’s en carpoolen.

Doorgaand zwaar vrachtvervoer weren we door de installatie van slimme camera's.

Bij de start en het einde van de schooldag komen er autovrije schoolstraten. Zwaar verkeer gaat even aan de kant.

Woonstraten worden zone 30. In de bebouwde kom wordt 50 km/u een uitzondering.                               

Het aantal woonerven wordt uitgebreid: kinderen spelen over de hele breedte van de straat en enkel 'stapvoets verkeer' is er toegelaten.

De burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden nemen de fiets voor alle verplaatsingen binnen Ronse.

Het recentste peperdure tracé voor de doortrekking van de N60 heeft in een toekomstgerichte visie op mobiliteit geen plaats.

 • Het zal extra vrachtverkeer tolvrij door en langs onze stad doen razen en het is geen oplossing voor al het zwaar verkeer dat richting Klein Frankrijk moet
 • Het zal zorgen voor meer fijn stof, lawaaihinder en geurhinder  
 • Het maakt ons unieke landschap en onze biodiversiteit kapot. Dat is nochtans de troef die nieuwe inwoners naar Ronse haalt en toeristen aantrekt.

 

 

Wij zijn Ronse

In Ronse wonen we met vele ‘verschillenden’. Van piepjong tot stokoud en alles daartussenin verschillen we qua afkomst, taal, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur en levensomstandigheden, qua interesses en professionele bezigheden, qua sociale omgeving, zorgbehoefte en zelfstandigheid, ... Groen ziet diversiteit als een troef. Met respect voor onze verschillen, aandacht voor elkaars kwaliteiten en zorg voor elkaars noden maken we van Ronse een warme plek, waar het goed is om (samen) te leven.

#diversiteit

Meer uitwisseling tussen Ronsenaars: speelstraten inrichten, uitwisseling tussen diverse verenigingen promoten, dialoog met en tussen verschillende geloofsgemeenschappen faciliteren, vrijwilligerswerk stimuleren, culturele evenementen en activiteiten richten op een divers publiek, rolmodellen onder de aandacht brengen, sportaanbod toegankelijk maken voor iedereen, etc…

Goede scholen waar leerlingen uitgedaagd worden, maar met aandacht voor diegene die meer steun kunnen gebruiken.

Er komt een meldpunt discriminatie. Ook op de woonmarkt wordt discriminatie aangepakt.

Anderstaligen worden op een positieve manier aangemoedigd om Nederlands te leren.

De stad maakt van haar personeelsbestand een weerspiegeling van haar bevolking.

 

 

De toekomst is groen

We nemen onze verantwoordelijkheid voor een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Ronse zet volop in op de vermindering van haar CO²-uitstoot, stimuleert lokale productie en consumptie, zorgt voor groen en biodiversiteit en vermindert (plastic) afval.

#milieu en klimaat

De 25% minst geïsoleerde huizen in Ronse worden tegen 2025 aangepakt

Ronse wordt toonaangevend op het gebied van groene energie en energiebesparing

We worden de eerste plasticvrije stad van Vlaanderen en verkleinen de afvalberg

 • De stad gaat lokale handelaars, supermarkten en marktkramers sensibiliseren om niet langer plastic zakjes aan te bieden
 • Evenementen worden afvalarm en gebruiken herbruikbare bekers
 • Gft-afval wordt zo veel mogelijk gescheiden, bv. door het aanmoedigen van composteren

De strijd tegen zwerfvuil wordt een prioriteit

Via een materialenbank kunnen Ronsenaars goedkoop hoogwaardig materiaal uitlenen.

De stad stelt een waterplan op om voorbereid te zijn op grote droogtes in de zomer.

De stad herziet haar hele aankoopbeleid en investeert enkel nog in duurzame, lokale en eerlijke producten.

 

 

Groene stad midden in de groene heuvels

Groen wil meer aandacht voor natuur en groen, zowel in de stad als eromheen. Open ruimte is er niet per se om vol te bouwen. Groen wil bestaande huizen en gebouwen optimaal benutten voor renovatie en (her)bewoning. Gezond, duurzaam en betaalbaar wonen in een groene stad is een recht voor elke Ronsenaar.

#wonen #groene ruimte

De algemene kwaliteit van de huizen moet worden verhoogd! Na het centrum, nu ook in de wijken en huizen langs invalswegen.

Eén laagdrempelig woon- en energieloket: informatie en ondersteuning voor wie energiezuinig wil renoveren. Het woonkantoor ondersteunt actief mensen die slecht behuisd zijn, of geen woning meer hebben, in hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Meer groene en open ruimte in elke wijk: buurtparkjes en kleine speeltuigen op wandelafstand van elke voordeur, meer sportveldjes en één grote volwaardige speeltuin in de Stadstuin.

Er komt een duurzaam bomenbeheersplan en meer controle bij kapvergunningen.

Onderhoud en promotie van de trage wegen en openstellen van nieuwe wandelpaden.

Werk maken van een lokale betonstop: geen open ruimte aansnijden voor nieuwbouw.

Sociaal huren via privé-eigenaars krijgt een duw in de rug en er komen kwaliteitscontroles op huurwoningen.

Ronse lanceert een rollend fonds, waarbij bepaalde bewoners een startkapitaal kunnen krijgen om hun huizen grondig te renoveren. Na verkoop vloeit de meerwaarde terug naar de gemeenschap.

 

 

Geef de jeugd de toekomst

Ronse investeert maximaal in kinderen en jongeren. Jongeren wonen, spelen, ontspannen, sporten, leren en werken in onze stad. De stad neemt hun belangen ernstig en betrekt jongeren bij het beleid. Onderwijs is een cruciale hefboom om alle Ronsenaars gelijke kansen te bieden.

#jeugd en onderwijs

Voldoende betaalbare flexibele kinderopvang en –activiteiten, ook tijdens de vakantie

De stad is een actieve voortrekker van samenwerking tussen alle scholen: o.a. uitwisseling over nieuwe lesmethodes,      uitdagende leerlingprofielen en taalbeleid en –ondersteuning.

Er gaan meer middelen naar het betrekken van ouders, huiswerkklasjes, taalondersteuning van leerlingen en ouders, etc... Dit schoolopbouwwerk breidt uit naar het middelbaar onderwijs.

De stad stelt samen met de scholen en de ouders een ambitieus plan op om de uitstroom van leerlingen naar omliggende gemeentes een halt toe te roepen.

De Ronsese jeugd krijgt een volwaardig jeugdhuis: naast een fuifzaal worden hier regelmatig optredens en events georganiseerd om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

Meer contact tussen jong en oud: een grote speeltuin met bankjes nabij het woonzorgcentrum en ook de kinderopvang slim inbedden in het WZC.

Aanpak van de jeugdwerkloosheid wordt een prioriteit. Samen met partners en bedrijven voorziet de stad in voldoende stageplaatsen en vakantiejobs.

Rolmodellen uit Ronse -bv. jonge Ronsenaars die een eigen zaak starten, Ronsenaars die na hun studies leerkracht worden in Ronse, Ronsenaars die politieagent worden, etc…- krijgen meer aandacht en ondersteuning

 

 

Doeners maken de stad

Groen wil lokaal ondernemen en lokale producten een duw in de rug geven. De stad zet verder in op het versterken van de handelskern in het centrum. Beleving en een kwaliteitsvol aanbod staan daarbij centraal. Maar ook het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid is een prioriteit van het lokaal economiebeleid.

#werken en ondernemen

We maken van het stadscentrum een aangename plek om te shoppen: minder doorgaand autoverkeer trekt meer wandelaars en fietsers aan, dus meer potentiële kopers.

Op de zaterdagmarkt wordt een deel voorbehouden voor een boerenmarkt met (bio) producten, artisanale streekproducten en ambachtelijke producten.

Door zijn ligging en goedkope panden wordt Ronse een groeipool voor de ‘bedrijvigheid van de toekomst’, zoals internetbedrijfjes, co-work spaces, 3D printing, kleine ambachten, etc…

Ronse zet in op duurzaam verblijfstoerisme zoals een ecohotel, hoevetoerisme of een zomercamping

Via een economische raad is de stad een actieve gesprekspartner voor bedrijven en via een bedrijventerreinmanager worden transport- en afvalstromen op elkaar afgestemd.

Samen met partners biedt de stad werkzoekenden een helpende hand:

 • Mobiliteitsarmoede aanpakken: de stad coördineert en ondersteunt initiatieven die de mobiliteit van werkzoekenden verhogen (bv. goedkope elektrische fietsen)
 • Beschikbaarheid verbeteren: er komt voldoende flexibele opvang, ook ’s morgens vroeg, ’s avonds, in het weekend en tijdens de vakantie. Er worden plaatsen voorbehouden voor werkzoekenden.
 • Werkkansen verhogen voor wie geen diploma heeft, over weinig werkervaring beschikt of onvoldoende Nederlands spreekt: de stad motiveert en ondersteunt bedrijven in Ronse om stages aan te bieden aan kansengroepen en om opleidingen en Nederlands op de werkvloer te  organiseren. Ook in haar aanwervingsbeleid probeert de stad kansengroepen te bereiken.

Voor nieuwe initiatieven zoals het Mobipunt aan het station, renovatiewerken in huizen, het plaatsen van zonnepanelen,… wordt in de eerste plaats gekeken naar sociale tewerkstelling.

 

 

Ontmoeting

Mensen voelen zich goed en veilig in bruisende buurten waar bewoners elkaar kennen en respect tonen voor elkaar en de buurt. Samenleven is een werkwoord. De stad heeft aandacht voor de wijken en ondersteunt bewoners die iets willen organiseren. Veiligheid is een recht voor iedereen!

#samenleven en burgerschap

De politie, vooral de wijkagent, patrouilleert vaker te voet of met de (elektrische) fiets en is zeer aanspreekbaar. Er komen terug meer stadswachters.

Wijkcomités krijgen ondersteuning om laagdrempelige activiteiten te organiseren.

Elke wijk krijgt een buurthuis met een vast activiteitenaanbod en zitdagen van verschillende diensten.

De stad rolt een efficiënt drugsactieplan uit dat niet enkel gericht is op repressie, maar inzet op rolmodellen, wijktoezicht, dialoog en een hogere participatiegraad aan sport- en vrijetijdsactiviteiten.

Buurtpleintjes worden de stuwende en bindende kracht tussen jong en oud. In samenwerking met partnerorganisaties en bewoners zet de stad een systeem op van vrijwillig buurttoezicht. Er kan er onder meer gewerkt worden met ‘pleinpatrons’ of ‘buurtvaders’.

 

 

Zorg dragen voor elkaar

We houden de zorgdiensten voor ouderen, kinderen en gezinnen in eigen handen. Mensen zijn geen product om winst mee te maken. Sociale diensten zijn toegankelijk en bieden hulp op maat.

#zorg en welzijn

Er komt een armoedeplan over verschillende beleidsdomeinen heen.

De stad houdt de touwtjes van het lokaal zorgbeleid in eigen handen en gaat nauw samenwerken met omliggende gemeentes en OCMW’s.

Er komen in Ronse moderne en betaalbare zorgdiensten waar gebruikers betrokken worden bij het beleid en waar er voldoende geïnvesteerd wordt in het personeel.

Meer ondersteuning voor mantelzorgers en ontwikkeling van nieuwe woonvormen (bv. co-housing) zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Sociale diensten in Ronse zijn laagdrempelig en de dienstverlening is klantvriendelijk en kwalitatief. Ronsenaars krijgen er informatie en begeleiding op maat zodat ze van al hun sociale rechten kunnen genieten.

De stad steunt actief de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Dit zal de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg in Ronse zeker ten goede komen.

Het huidige stadsbestuur wil alle zorgdiensten privatiseren. Dit is nefast voor Ronse!

 • De prijs van de zorg zal stijgen. Dit gaat zowel over de crèche, het woonzorgcentrum, de serviceflats als de gezinsdiensten.
 • Er zal bespaard worden op personeel, maaltijden, meubels, materiaal,…
 • De winsten zullen niet terugstromen naar de zorgdiensten in Ronse.
 • De kosten zoals pensioenlasten, specifieke zorgkosten en extra taken zullen doorgeschoven worden naar de stad en het OCMW.
 • De stad en het OCMW –wij allemaal dus- verliezen de controle over onze zorgdiensten.

 

 

Ronse, parel van de Vlaamse Ardennen

Met een ruim en betaalbaar cultuur- en vrije tijdsaanbod, gericht op een zo breed mogelijk publiek, speelt Ronse zijn centrumrol uit en trekt het geïnteresseerden uit de ruime omgeving.

#cultuur en vrije tijd

Ronse krijgt een nieuwe theater- en concertzaal met een ambitieus programma.

Verenigingen kunnen nog steeds goedkoop gebruik maken van locaties.

Het (digitale) aanbod van de bibliotheek breidt uit en de bib wordt nog meer een ontmoetingsplaats (bv. huiswerkbegeleiding)

De bib krijgt een boekenbus zodat materialen ook buiten de uren kunnen worden teruggebracht.

Het sport-, jeugd- en cultuuraanbod, is laagdrempelig en betaalbaar voor iedereen. Ronse stapt in het bekende Uit-pas systeem in plaats van de bestaande Vrijetijdspas.

 

Onze standpunten zijn ook hier beschikbaar.