#jeugd en onderwijs

 • Ronse investeert maximaal in kinderen en jongeren. Jongeren wonen, spelen, ontspannen, sporten, leren en werken in onze stad. De stad neemt hun hun belangen ernstig. Er wordt naar jongeren geluisterd en ze worden betrokken bij het beleid. Onderwijs is een cruciale hefboom om alle Ronsenaars gelijke kansen te bieden!
 • De stad zet in om de toekomstkansen van alle jongeren te verhogen. Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid en de ongekwalificeerde uitstroom op school wordt een prioriteit! De stad trekt intensief overlegd tussen de scholen, VDAB en andere organisaties die met jongeren werken. Een actieve betrokkenheid en inspraak van de jongere en hun ouders zijn dan ook essentieel!
 • Rolmodellen krijgen meer aandacht en ondersteuning (bv. jonge Ronsenaars die een eigen zaak starten, Ronsenaars die na hun studies leerkracht worden in Ronse, Ronsenaars die politieagent worden, etc…)
 • De stad motiveert jongeren om na hun studies in Ronse te blijven wonen.
 • Jongeren kunnen makkelijk een stageplaats vinden en vakantiewerk doen bij de stad.Bij studentenjobs wordt voorrang gegeven aan laagopgeleide jongeren.
 • De stad moedigt andere werkgevers aan om haar voorbeeld te volgen en om gebruik te maken van alle ondersteunende maatregelen die er bestaan om (laagopgeleide) jongeren nadien ook aan te werven.
 • Er gaan meer middelen naar het betrekken van ouders, huiswerkklasjes, taalondersteuning van leerlingen en ouders, etc... Dit schoolopbouwwerk richt zich tot alle basisscholen -ook de Franstalige school in Broeke!- Het schoolopbouwwerk wordt ook uitgebreid naar het secundair onderwijs. De stad speelt een cruciale rol om een hoogstaand flankerend onderwijsbeleid te ontwikkelen. (bv. kleuterparticipatie, huiswerkbegeleiding, taalondersteuning voor ouders, gerichte aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom, etc…)
  • Het stadsbestuur stelt samen met de scholen en de ouders een ambitieus plan op om de uitstroom van leerlingen naar omliggende gemeentes een halt toe te roepen. In samenwerking met een organisatie zoals ‘School in zicht’ zet de stad in om het buurtonderwijs in Ronse kwalitatief te versterken en te promoten. Scholen worden een weerspiegeling van de wijk, ouders worden meer betrokken bij de werking van de scholen en er komt een campagne om jonge Ronsenaars aan te moedigen om in eigen stad leerkracht te worden. Met de onderwijskoepels en schoolgemeenschappen wordt een dialoog opgestart om bepaalde studierichtingen (terug) naar Ronse te halen, zeker daar waar het gaat om zogenaamde ‘knelpuntstudies’ (bv. zware technieken)
  • De stad is via het lokaal overlegplatform (LOP) en de schoolraad een actieve trekker van meer lokale samenwerking tussen de verschillende scholen: o.a. uitwisseling over nieuwe lesmethodes, uitwisseling over uitdagende leerlingprofielen, uitwisseling over taalbeleid en –ondersteuning, etc…
  • Samen met o.a. de scholen, de muziekschool, de sportclubs en jeugdverenigingen creëren we in Ronse een ‘brede school’, waarbij allerlei activiteiten verweven worden met de school en doorlopen na de schooluren.
  • Betaalbare en laagdrempelige kinderopvang, in het bijzonder voor bepaalde kansengroepen (bv. werkzoekenden die dringend opvang nodig hebben tijdens een opleiding of tijdens sollicitaties. Zie hoofdstuk: ‘Werken en ondernemen’) De stedelijke kinderopvang wordt geïntegreerd in het nieuwe woonzorgcentrum. Intergenerationele samenwerking en uitwisseling wordt maximaal ondersteund.
  • Er komt in Ronse meer buitenschoolse opvang en ook het aanbod van –betaalbare- speelpleinen en zomerkampen wordt uitgebreid. Er komt ook een aanbod voor kinderen met een beperking.
  • Een sterke jeugdraad met grote vertegenwoordiging van jongeren werkt intensief samen met het stadsbestuur en zorgt ervoor dat de belangen van alle jongeren op elk moment verdedigd worden.

 

 • Twee keer per jaar komt er een jongerengemeenteraad samen om voorstellen over verschillende beleidsthema's aan het gemeentebestuur te doen.
  • De Ronsese jeugd krijgt een volwaardig jeugdhuis: naast een fuifzaal worden hier regelmatig optredens en events georganiseerd om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Ook een repeteerruimte voor beginnende bands kan hier gevestigd worden. Jongeren moeten aan een lage prijs activiteiten kunnen organiseren in het jeugdhuis.
  • Kinderen en jongeren hebben nood aan ruimte: om te spelen, om af te spreken met vrienden, om aan sport te doen, etc… De Stad faciliteert dit zo veel mogelijk: verkeersveilige straten, speelstraten in de paas – en zomervakantie, één hoogwaardige grote speeltuin (zie hoofdstuk ‘groene ruimte’) en vele verschillende kleinere speelpleinen verspreid over de stad, voetbal- en basketbalveldjes, etc…

 

 • Elk weekend is er minstens één film, theatervoorstelling, optreden of event voor jongeren of kinderen.