#samenleven en burgerschap

Samenleven is een werkwoord. Het gaat samen met verantwoordelijkheid dragen en respect tonen voor elkaar. Burgerschap en veiligheid zijn zo veel meer dan camera’s plaatsen! Veiligheid betekent –zeker in Ronse– bijvoorbeeld ook verkeersveiligheid.

  • Veiligheid is een recht voor elke Ronsenaar. Veiligheid gaat niet enkel over repressie, maar over de hele keten van preventie, handhaving en nazorg.
  • Ronse trekt de kaart van een aanspreekbare en betrokken ordehandhaving.Er komen nieuwe stadswachters bij en de politie wordt beter aanspreekbaar, omdat ze meer te voet en met de (elektrische) fiets zal patrouilleren. Als onderdeel van haar diversiteitsbeleid zet de stad ook in om van haar politiekorps een spiegel van de bevolking te maken (bv. meer agenten uit Ronse zelf en meer agenten met een migratieachtergrond)
  • Doorheen alle communicatie (bv. nieuw actieplan zwerfvuil) hamert de stad op burgerschap en samenhorigheid. Respect tonen voor elkaar en voor de openbare ruimte is een taak van ons allemaal!
  • Burgers krijgen zelf verantwoordelijkheid over hun wijk: mee beslissen over wijkbudgetten, composthuisjes beheren, activiteiten organiseren, collectief tuinieren, etc…
  • Buurtpleintjes worden de stuwende en bindende kracht tussen jong en oud. In samenwerking met partnerorganisaties en bewoners zet de stad een systeem op van buurtoezicht (bv. ‘pleinpatrons’ of ‘buurtvaders’)
  • De stad ondersteunt de oprichting van BIN’s (buurt informatienetwerken) in alle wijken. Deze BIN’s gaan uit van een positief engagement. –bv. ook de verwelkoming van nieuwe burgers in de wijk- en zijn niet enkel gericht op ‘controle’.
  • Overtreders worden bestraft, maar er wordt ook ingezet op preventie (bv. bewoners wiens gevel niet in orde is, worden eerst aangesproken voordat er sprake kan zijn van een boete) Voor kleine overlast (bv. vandalisme) voorziet de stad via het GAS-systeem (gemeentelijke administratieve sancties) inpassende alternatieve straffen.
  • Met een drugsactieplan zet de stad bijkomend in om drugsgebruik en drugshandel tegen te gaan. De stad gaat hiervoor samenwerken met partners zoals scholen, jeugdverenigingen en sportclubs.  Een efficiënt drugsbeleid steunt niet enkel op repressie, maar zet in op rolmodellen, wijktoezicht, dialoog en een hogere participatiegraad aan sport- en vrijetijdsactiviteiten.