Geen bijkomende verharding in overstromingsgevoelig gebied

02 Mei 2024

Geen bijkomende verharding in overstromingsgevoelig gebied

Op de hoek van de Stookstraat en Deurnemeers wil een ontwikkelaar vier woningen bouwen in overstromingsgevoelig gebied. Voor Groen Ronse is het ontoelaatbaar dat er op deze percelen nog verharding komt! Wil jij ook je steentje bijdragen? Dien dan zeker voor 7 mei een bezwaarschift in. Hiernaast vind je ook een modelbezwaarschrift. 

Meer informatie vind je op het Omgevingsloket en de website van de stad Ronse

Je kan jouw bezwaarschrift (nogmaals: voor 7 mei!) indienen per brief, via e-mail of door in te loggen via het digitaal omgevingsloket

 

Model bezwaarschrift : 

 

Ronse, … mei 2024

 

 

Betreft: bezwaarschift met betrekking tot de aanvraag tot omgevingsvergunning voor vier woningen op de hoek van de Stooktstraat en Deurnemeers (referentie: OMV_2024008088 – 2024/13)

 

Uw voornaam + naam

Straat + nummer

Postcode + gemeente

 

Dienst Omgeving

Grote Markt 12

9600 Ronse

 

 

Beste mevrouw, beste meneer,

 

Via dit schrijven wens ik bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning. En dit om volgende redenen:

 

  • Deze percelen zijn overstromingsgevoelig: uit de beschikbare kaarten blijkt duidelijk dat het grootste deel van dit perceel effectief (pluviaal) overstromingsgevoelig is. (Categorie D)

  • Het gebied waar deze percelen zich bevinden, werd onlangs door de Vlaamse regering erkend als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Op de website van het Departement Omgeving staat volgende omschrijving: “Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwarenen voldoende ruimte voorzien voor water.” In de voorlopige beslissing van de Vlaamse regering m.b.t. het WORG Deurnemeers (23/11/20123) staat duidelijk dat dit signaalgebied ‘onbebouwd’ dient te blijven .

 

  • Deze percelen zijn vlak bij de reservatiestrook van de zuidelijke omleidingsweg gelegen. Als de doortrekking van de N60 en de -op een talud gelegen- zuidelijke omleidingsweg gerealiseerd worden (zie GRUP Rond Ronse), dan zullen deze lagergelegen percelen nog meer water te verwerken krijgen dan nu reeds het geval is.

 

Het gebied rond de Deurnemeers is gekend voor zijn bronnen, natte gronden en grondverschuivingen. De bewuste percelen staan voor een groot deel van het jaar dan ook onder water. Bijkomende verharding van deze percelen zal enkel leiden tot meer overlast voor bestaande omwoners.

De bijkomende verharding, vermeld in bovenstaande omgevingsvergunning, is strijdig met de Blue Deal van de Vlaamse Regering en strookt niet met een zorgvuldig en duurzaam integraal waterbeleid. Ik wil er bij het college van burgemeester en schepenen dan ook op aandringen om deze omgevingsvergunning niet toe te kennen.

 

Alvast bedankt!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Voornaam + naam