Groen vraagt meer ambitie voor ons openbaar vervoer

18 Oktober 2023

Groen vraagt meer ambitie voor ons openbaar vervoer

Deze week leverde de gemeenteraad van Ronse een positief advies af voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan van de vervoersregio Vlaamse Ardennen. Hoewel we met Groen zeker tevreden zijn over de klemtonen van dit plan, hebben we ons echter onthouden. We zijn van mening dat het mobiliteitsplan niet ambitieus genoeg is voor de toekomst van het treinaanbod in Ronse. Ook de ‘Nachtraaf’, een soort flexibel busvervoer in de avonduren, staat veel te onduidelijk omschreven in het plan. Hier kan u onze brief lezen die we naar de vervoersregio schreven.

Ronse, 17 oktober 2023

 

Beste mevrouw, beste meneer,

 

Op maandag 16 oktober verleende de gemeenteraad van Ronse een positief advies voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan voor de Vervoersregio Vlaamse Ardennen. Met onze fractie onthielden wij ons bij deze stemming.

Eerst en vooral wensen we te benadrukken dat we ons wel kunnen vinden in de achterliggende doelstellingen van dit plan. We zijn zeer tevreden met de optimalisatie van de stadslijnen in Ronse en kunnen de aandacht voor o.a. emissievrije bussen, toegankelijke bushaltes, deelmobiliteit en fietssnelwegen alleen maar toejuichen.

Met dit schrijven willen we toelichten waarom we toch niet akkoord konden gaan met het positief advies dat voorlag tijdens de gemeenteraad. We willen uitdrukkelijk vragen of er met onze opmerkingen alsnog rekening kan gehouden worden bij de finale opmaak van het mobiliteitsplan.

 

  • In het hoofdstuk 4.2 maakt het mobiliteitsplan expliciet melding van een tijdshorizon van 10 jaar, maar “wenst het ook een doorkijk te geven op de langere termijn (10-30 jaar)”. Omdat er in dit hoofdstuk ruim wordt ingegaan op toekomstige optimalisaties van het treinaanbod, vinden wij het een enorme gemiste kans dat er nergens wordt gesproken over de ontdieseling van de treinlijn Eeklo-Ronse. De FOD Mobiliteit publiceerde in 2020 nochtans een zeer interessante studie over de ontdieseling van het Belgisch spoorwegennetwerk. Uit deze studie blijkt duidelijk dat de treinlijn Eeklo-Ronse, omwille van het hoge aantal opstappende reizigers, prioritair in aanmerking komt voor ontdieseling. Uit deze studie blijkt ook dat de huidige diesellocomotieven tegen ten laatste 2035 uit dienst zullen gaan. Omdat de EU in principe tegen 2035 ook alle verbrandingsmotoren wil verbieden, is de toekomst van de treinlijn Eeklo-Ronse onlosmakelijk verbonden met een ontdieseling. Wij stellen voor dat er in ons mobiliteitsplan, en bij uitbreiding ook in het mobiliteitsplan van de vervoersregio Gent, sterk wordt aangedrongen op deze noodzakelijke ontdieseling.

 

  • Aangezien de vervoersregio geen beslissingen kan nemen over de investeringen of de vervoersplannen van Infrabel of de NMBS, moet het mobiliteitsplan, voor wat betreft het treinverkeer, gezien worden als een advies. Wij begrijpen dat er over de onderdelen uit het mobiliteitsplan die handelen over het treinverkeer vooraf werd afgestemd met de NMBS en Infrabel. Maar dit neemt niet weg dat, wat ons betreft, de vervoersregio in haar adviezen aan de NMBS en Infrabel best de lat zo hoog mogelijk legt. Daarom kunnen wij bijvoorbeeld niet akkoord gaan met het hoofdstuk 2.2.1 Treinnetwerk. Wij betreuren de opdeling in segmenten van de treinlijn Eeklo-Ronse, wat in onze ogen alleen maar aanleiding kan geven tot een ambivalent ambitieniveau voor de verschillende segmenten. Als er sprake is van een verhoogde frequentie of amplitude, willen wij dat deze geldt voor de hele treinlijn. Zo verzetten wij ons expliciet tegen het voorbehoud om de halfuurfrequentie van de treinen niet door te trekken tussen Oudenaarde en Ronse. Het is correct dat dit momenteel moeilijk is omwille van het enkelspoor, maar wij willen vragen dat het mobiliteitsplan expliciet oproept om hiervoor oplossingen uit te werken (bv. het voorzien van één of meerdere wissels en een gedeeltelijke spoorverdubbeling), zonder énig voorbehoud!

 

  • In Ronse zijn er momenteel tijdens de avonduren ruim onvoldoende mogelijkheden om gebruik te maken van het openbaar vervoer. In het nieuwe vervoersplan van de NMBS werd -opnieuw- niet voorzien om de twee laatste avondtreinen van Gent Sint-Pieters richting Oudenaarde door te trekken tot Ronse. (ter info: om 20u57 vertrekt de laatste trein met eindhalte Ronse, de treinen van 21u57 en 22u57 zijn beperkt tot Oudenaarde) Wij willen vragen om in het vervoersplan minimaal op te nemen dat de NMBS deze mogelijkheid in haar volgende vervoersplan dient te onderzoeken.

 

  • Zo lang er onvoldoende avondtreinen rijden tussen Oudenaarde en Ronse dient de vervoersregio te voorzien in een alternatief. Veel reizigers uit Brussel, Kortrijk of Gent met bestemming Ronse stranden nu ‘s avonds immers in het station van Oudenaarde en zijn aangewezen op de wagen. Daarom zijn wij erg tevreden dat er binnen de vervoersregio is nagedacht over een ‘Nachtraaf’ (2.1.1 OV-plan korte termijn) We willen echter vragen dat deze optie in het mobiliteitsplan beter wordt uitgewerkt en dat de Nachtraaf elke avond, aansluitend op aankomsten van avondtreinen in Oudenaarde, voldoende zal ingezet worden tussen Oudenaarde en Ronse.

 

 

Alvast heel erg bedankt om met onze opmerkingen rekening te houden.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Groen Ronse