Een brief aan minister Gilkinet

10 December 2023

Een brief aan minister Gilkinet

Groen gemeenteraadslid Lech Schelfout schrijft een brief aan minister Gilkinet. Met Groen Ronse vragen we bijkomende inspanningen om het treinaanbod in Ronse te verbeteren, een oplossing voor onze stationsomgeving en een concreet plan om de treinlijn Ronse-Eeklo te ontdieselen.

Ronse, zondag 10 december 2023

 

 

Beste Georges, beste minister,

 

Deze morgen ben ik vroeger opgestaan om u een brief te schrijven. Georges, ik ben bezorgd. Sterker nog, ik ben boos. Als ecologist ben ik enorm blij dat we met u eindelijk een groene minister van mobiliteit hebben. Toch stel ik mij hoe langer hoe meer de vraag of wij daar lokaal ook de vruchten van mogen plukken?

 

Vanuit Ronse hadden wij vanaf uw aantreden drie vragen:

  • Een verbetering van ons treinaanbod
  • Een ontdieseling van de treinlijn Ronse-Eeklo
  • Een oplossing voor onze verloederde stationsomgeving

 

1)

Wij vragen al jaren op zondag één trein per uur, in plaats van om de twee uur – deze zou er nu eindelijk komen vanaf 2025 – Al jaren vragen wij dat de twee laatste avondtreinen van Gent naar Oudenaarde zouden doorrijden naar Ronse. De NMBS blijft doof voor deze vraag.  Omdat er ook geen degelijke busverbinding is, ontstaat er nu elke avond een hele autotrafiek tussen Oudenaarde en Ronse.

Vanaf morgen start de NMBS met een nieuwe uurregeling. Door een extra verbinding naar Lokeren, zullen er op weekdagen vanuit Oudenaarde elk uur twee treinen richting Gent vertrekken. Het is onbegrijpelijk, en voor ons simpelweg onaanvaardbaar, dat deze tweede trein niet wordt doorgetrokken tot Ronse!  Er is ook geen enkel technisch excuus  –  het enkelspoor tussen Oudenaarde en Ronse wordt vaak ingeroepen – aangezien deze tweede trein per uur in de ochtend- en avondspits wél rijdt vanuit Ronse.

 

2)

In 2021 voerden we met alle lokale Groen-afdelingen langs de treinlijn Ronse-Eeklo actie met de vraag om onze treinlijn te ontdieselen. Via de FOD Mobiliteit beschikt u sinds 2020 over een studie die volgende zaken duidelijk maakt: de treinlijn Ronse-Eeklo is met voorsprong de drukst gebruikte dieselspoorlijn voor personenverkeer in België. Rekening houdend met de luchtvervuiling zouden er, volgens de studie, €209 miljoen maatschappelijke ‘baten’ zijn door alle spoorlijnen voor personenverkeer te ontdieselen. 70% (!) van deze maatschappelijke baten vallen te behalen door énkel en alleen onze treinlijn te ontdieselen. De studie raadt dan ook aan om onze treinlijn prioritair, men spreekt over 2025, in aanmerking te laten komen voor ontdieseling.

Ik begrijp dat u veel vragen krijgt vanuit het hele land. Ik begrijp dat u wil investeren op de lange termijn en dat de NMBS een tanker is, die maar moeilijk gekeerd raakt. Maar dat u als groene minister van mobiliteit tot hiertoe nog geen duidelijk plan hebt om onze treinlijn te ontdieselen, vind ik onbegrijpelijk. Ook na onze actie in 2021 hebben wij – úw groene achterban – van u nooit een persoonlijke reactie mogen ontvangen.

 

 

3)

Al jaren ligt de stationsomgeving van Ronse er verloederd bij. De beschermde goederenloods – ondertussen verkocht – en de beschermde ijzeren wandelbrug Passerelle – nog steeds in eigendom van Infrabel – verkeren in erbarmelijke staat! Eind 2021 sloten ook de loketten in ons station. Sindsdien staat ons stationsgebouw leeg en is er nog geen enkel perspectief op een nieuwe invulling.

Er zijn zeker ook heel wat vragen te stellen bij de rol en de betrokkenheid van ons stadsbestuur, maar via deze weg zou ik u nogmaals willen vragen of u vanuit uw positie er mee voor kan zorgen dat de Passerelle eindelijk overgedragen wordt aan de stad Ronse, zodat de broodnodige renovatiewerken kunnen aanvatten. Ik zou u ook willen vragen of u bij de NMBS en ons stadsbestuur kan aandringen op een maatschappelijk relevante invulling van het voormalig stationsgebouw. Tot slot hopen we dat u met de NMBS in gesprek kan gaan over de plannen die zij heeft met het valoriseren van haar gronden rond het station. Deze plannen zijn grotendeels onhaalbaar en ontwrichten de hele inspanning om de stationsomgeving op te frissen.

 

Ronse is een van de armste steden in Vlaanderen. Veel Ronsenaars vinden dat ‘Brussel’ niet naar hen omkijkt. Al jaren zien we hier publieke dienstverlening verdwijnen. Het geloof in de politiek is hier bij veel mensen ver te zoeken.

Duizenden mensen uit onze regio moeten dagelijks in de auto stappen om te gaan werken in Brussel of Gent. De autoafhankelijkheid in onze regio is dan ook veel te hoog. Maar terwijl de Vlaamse regering een waanzinnig dure en ecologisch overantwoorde verlenging van de N60 plant  – het totale kostenplaatje zal ruim €1 miljard overschrijden – is de trein voorlopig geen waardig alternatief.

 

Georges, de trein heeft in Ronse een énorm potentieel. Omdat ook onze buurgemeentes geen station hebben, zou Ronse écht kunnen uitgroeien tot een regionale transporthub. Wij dromen van een comfortabele en snelle treinverbinding naar Gent en Brussel, ook ’s avonds en op zondag, en een groene opgewaardeerde stationsomgeving.

Er resten u deze legislatuur nog maar enkele maanden. Hopelijk kan u ons in deze periode toch al op (de spoor)weg zetten om onze dromen te realiseren.

 

Beste Georges, beste minister, wij rekenen op u!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens Groen Ronse

Lech Schelfout,

Gemeenteraadslid

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               Renaix, dimanche le 10 décembre 2023

 

Cher Georges, cher ministre,

 

Ce matin, je me suis levé tôt pour vous écrire une lettre. Georges, je suis inquiet. En fait, je suis en colère. En tant qu'écologiste, je suis très heureux que nous ayons enfin un ministre de la mobilité verte. Mais je me demande de plus en plus si nous pourrons en récolter les fruits au niveau local?

 

De la part de Renaix, nous avions trois questions dès votre entrée en fonction :

 

1) L'amélioration de notre offre de trains

2) Une décarbonisation de la ligne de train Renaix-Eeklo

3) Une solution à notre environnement de gare délabré

 

1)

Depuis des années, nous demandons un train par heure le dimanche, au lieu d'un train toutes les deux heures - cela devrait enfin être introduit en 2025 - Depuis des années, nous demandons que les deux derniers trains du soir de Gand à Audenarde continuent jusqu'à Renaix - chaque jour, il y a tout un trafic de voitures entre Audenarde et Ronse le soir parce qu'il n'y a pas d'alternative décente par bus -

 

A partir de demain, la SNCB mettra en place un nouvel horaire. En raison d'une correspondance supplémentaire vers Lokeren, deux trains partiront d'Audenarde vers Gand toutes les heures. Il est incompréhensible, et pour nous tout simplement inacceptable, que ce deuxième train ne soit pas prolongé jusqu'à Renaix !  Il n'y a pas non plus d'excuse technique - la voie unique entre Audenarde et Ronse est souvent invoquée - puisque ce deuxième train par heure circule bien au départ de Renaix aux heures de pointe du matin et du soir.

 

2)

En 2021, nous avons fait campagne avec tous les locaux de Groen le long de la ligne de train Renaix-Eeklo pour demander la décarbonisation de notre ligne de train. Par l'intermédiaire du SPF Mobilité, vous disposez depuis 2020 d'une étude qui clarifie les choses suivantes : la ligne de train Renaix-Eeklo est de loin la ligne de train de passagers diesel la plus fréquentée de Belgique. Si l'on tient compte de la pollution de l'air, l'étude indique que la décarbonisation de toutes les lignes ferroviaires de passagers générerait 209 millions d'euros de "bénéfices" sociaux. 70 % (!) de ces bénéfices sociaux peuvent être obtenus en décarbonisant uniquement notre ligne ferroviaire. L'étude recommande donc que la décarbonisation de notre ligne ferroviaire soit envisagée en priorité à partir de 2025.

 

Je comprends que vous receviez beaucoup de questions de tout le pays. Je comprends que vous souhaitiez investir à long terme et que la SNCB soit un pétrolier difficile à faire tourner. Mais je trouve incompréhensible qu'en tant que ministre de la mobilité verte, vous n'ayez pas encore de plan clair pour décarboniser notre ligne ferroviaire. Même après notre action en 2021, nous - vos partisans écologistes - n'avons jamais reçu de réponse personnelle de votre part.

 

3)

Depuis des années, le quartier de la gare de Renaix est délabré. Le hangar à marchandises protégé - vendu entre temps - et la Passerelle en fer protégée - toujours propriété d'Infrabel - sont en piteux état ! Fin 2021, les guichets de notre gare ont également fermé. Depuis lors, le bâtiment de notre gare est resté vide et il n'y a toujours pas de perspective de réaffectation.

 

Il y a certainement beaucoup de questions à poser sur le rôle et l'implication de notre ville, mais je voudrais vous demander une fois de plus si vous pouvez contribuer à ce que la Passerelle soit enfin cédée à la ville de Renaix, afin que les travaux de rénovation si nécessaires puissent commencer. Je vous demande également d'insister auprès de la SNCB et de notre administration communale pour que le bâtiment de l'ancienne gare trouve une utilité sociale. Enfin, nous espérons que vous pourrez entamer des discussions avec la SNCB au sujet de ses projets de valorisation de ses terrains autour de la gare. Ces projets sont en grande partie irréalisables et perturbent l'ensemble des efforts de revitalisation du quartier de la gare.

 

Renaix est l'une des villes les plus pauvres de Flandre. De nombreux habitants de Renaix ont l'impression que "Bruxelles" ne s'occupe pas d'eux. Depuis des années, nous assistons à la disparition des services publics. De nombreux Renaisiens ont perdu confiance en la politique.

 

Chaque jour, des milliers d'habitants de notre région doivent prendre leur voiture pour aller travailler à Bruxelles ou à Gand. La dépendance à l'égard de la voiture est beaucoup trop élevée dans notre région. Mais alors que le gouvernement flamand prévoit une extension de la N60 incroyablement coûteuse et écologiquement irresponsable - le coût total dépassera le milliard d'euros - le train n'est pas une alternative valable pour l'instant.

 

Mais Georges, en vérité le train a un potentiel énorme à Renaix ! Comme nos communes voisines n'ont pas non plus de gare, Renaix pourrait vraiment devenir un pôle de transport régional. Nous rêvons d'une liaison ferroviaire confortable et rapide vers Gand et Bruxelles, également le soir et le dimanche, et d'un environnement de gare vert et revalorisé.

 

Il ne vous reste que quelques mois pour cette législature. Nous espérons qu'au cours de cette période, vous pourrez nous mettre sur la voie (ferroviaire) de la réalisation de nos rêves.

 

Cher Georges, cher Ministre, nous comptons sur vous !

 

 

Cordialement,

 

Au nom de Groen Ronse

Lech Schelfout,

Conseiller municipal