Doortrekking N60 is een politiek en budgettair luchtkasteel

25 Januari 2023

Doortrekking N60 is een politiek en budgettair luchtkasteel

Aangezien de raming van de Vlaamse regering exclusief BTW is en gebaseerd is op parameters uit 2021, -terwijl de vroegst mogelijke start van de werken 2025 is- komt Groen Ronse met een conservatieve berekening aan een reële investeringskost van ruim €760 miljoen.

Afgelopen vrijdag legde de Vlaamse regering het voorlopig GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de doortrekking van de N60 in Ronse vast. In de eerste communicatie ontbrak elke verwijzing naar het mogelijk kostenplaatje. De documenten die nu gepubliceerd werden, maken wel het één en ander duidelijk.

Zo bedraagt, volgens de Vlaamse regering, de geraamde investeringskost voor het gekozen G4+-traject, met een twee kilometer lange boortunnel en een zuidelijke ringweg rond Ronse-, €584 miljoen. De maatschappelijke kosten-batenanalyse – een uitgebreide analyse die rekening houdt met de bouwkost, de impact op het milieu en de mobiliteit – van het G4+-traject is volgens de eigen analyse van de Vlaamse regering echter wel negatief. Door de hoge bouwkost komt het G4+ alternatief pas op de vijfde plaats van de twaalf onderzochte tracés.

Als we rekening houden met deze beperkte raming van de investeringskost -zie verder-, spreken we toch over het dubbele van wat Vlaanderen jaarlijks uitgeeft aan fietspaden en de helft van het jaarlijkse exploitatiebudget van De Lijn. Het totale investeringsprogramma van het departement Mobiliteit en Openbare werken voor 2023 bedraagt €2,3 miljard. Het begrotingstekort van de Vlaamse regering bedroeg in 2022 €3,7 miljard.

 

Totaal kostenplaatje benadert €1,5 miljard

Aangezien de raming exclusief BTW is en gebaseerd is op parameters uit 2021, -terwijl de vroegst mogelijke start van de werken 2025 is- komt Groen Ronse met een conservatieve berekening aan een reële investeringskost van ruim €760 miljoen. Lech Schelfout, gemeenteraadslid Groen Ronse: “net als bij andere grote projecten, kunnen de kosten nog flink oplopen. Bovendien is de tunnel in Ronse maar de eerste geboorde autotunnel in België en zal er geboord moeten worden onder de natte en erosiegevoelige flank van de Schavaart. Nu al houdt de Vlaamse regering rekening met een meerkost van 5% bij eventuele wijzigingen en bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten minimum €6,5 miljoen -beide kosten werden niet verrekend in de initiële raming. De levensuur van dergelijke infrastructuurprojecten wordt geschat op 100 jaar- Het is daarom heel realistisch om te stellen dat het totale kostenplaatje ongeveer €1,5 miljard zal bedragen." 

 

Voor verlenging N60 voorziet de Vlaamse regering géén budget

De beslissing van de Vlaamse regering van afgelopen week, houdt geen énkele belofte in om de verlenging van de N60 daadwerkelijk te realiseren en de nodige financiering te voorzien. “In de nota aan de Vlaamse regering staat letterlijk dat de genomen beslissing 'geen directe budgettaire impact heeft'. Ondanks alle hoera-berichten wordt de hete aardappel simpelweg doorgeschoven naar de volgende regering."

"Maar gezien de financiële situatie van de Vlaamse regering - welke bijkomende impact zal de al maar oplopende miljardenfactuur voor het Oosterweelproject hebben?- en de grote uitdagingen die deze en volgende regeringen nog te wachten staan (bv isoleren en renoveren van woningen, investeringen in zorg en onderwijs, uitgaven voor klimaat, etc), is de enige eerlijke en logische conclusie dat niemand dit project ooit zal realiseren.”

 

Duurzame en betaalbare oplossingen, werkende lantaarnpalen en een beter openbaar vervoer

“Wij blijven benadrukken wat we al jaren zeggen: dit project was misschien een goed idee in de jaren ’70 van de vorige eeuw, maar we zijn ondertussen vijftig jaar later. In plaats van meer doorgaand verkeer aan te trekken in en rond Ronse en een aanslag te plegen op onze natuur en de open ruimte van de Vlaamse Ardennen, hebben we dringend nood aan eenvoudige, duurzame en betaalbare maatregels om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het stadscentrum te verbeteren.”

“Zou ons stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer, in plaats van luchtkastelen te bouwen, er misschien eens voor kunnen zorgen dat de lantaarnpalen, die maanden geleden al geplaatst werden in een zestal Ronsische schoolomgevingen, eindelijk eens in werking gesteld worden?”

Om de bereikbaarheid van Ronse te verbeteren, is een beter openbaar vervoer een absolute prioriteit. “In plaats van verklaringen af te leggen in de krant, roepen we onze burgemeester op om, gekoppeld aan de nodige bovenlokale politieke initiatieven, met alle politieke partijen samen, dé trekker te worden van een potige campagne voor een beter bus- en treinaanbod. Dát is hoognodig!”