Tien redenen om bezwaar aan te tekenen tegen de doortrekking van de N60 en de zuiderring

11 April 2023

Tien redenen om bezwaar aan te tekenen tegen de doortrekking van de N60 en de zuiderring

Nog tot en met 8 mei kan iedereen bezwaar aantekenen tegen de doortrekking van de N60 en de zuidelijke omleidingsweg. Dit kan digitaal of per brief.      

U kan uw eigen bezwaarschift opstellen, maar met Groen Ronse schreven we alvast een model bezwaarschift dat u hier onder vindt. Op deze website kan u nog eens nalezen hoe u precies een bezwaarschrift kan indienen. 

Hebt u nog vragen over het GRUP? Neem gerust contact op via [email protected] Op 28/4 bent u vanaf 19u30 ook van harte welkom op ons Groen-café (3 Magiërs, Wijnstraat 17). Daar zullen fractieleider Lech Schelfout en buurbewoner David Somers nog eens hun licht werpen op de plannen. U verneemt er ook alles over het project van de Klimaatstraten. 

 

Beste mevrouw, beste meneer,

 

Ik wil bezwaar aantekenen tegen de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse. Dit zijn de elementen die ik wil inbrengen:

 

1) Honderden Ronsische gezinnen worden blootgesteld aan geluidsoverlast en luchtververvuiling (CO2, fijnstof en stikstof). Vooral in de buurt van de onderste tunnelmond (omgeving Kapellestraat) en rond de wijk Floréal (bv Georges De Myttenaerestraat), maar ook aan de wijk Stookt, in de schoolomgeving aan de Elzeelsesteenweg of de wijk Germinal, komt de leefbaarheid in het gedrang. De zogenaamde ‘milderende maatregelen’ (schermen, bermen, etc…) in het GRUP ontbreken of men laat de keuze nog volledig open. Deze moeten meer in detail worden uitgewerkt.

 

2) Met 1,9 kiloton CO2 (1,9 miljoen kilogram) is de geschatte uitstoot van al het verkeer dat gebruik zal maken van de tunnel en de zuidelijke omleidingsweg strijdig met de lokale, Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. Deze voorzien tegen 2030 een daling van minstens 40%, terwijl hier net sprake is van een stijging van minstens 1,87%. Zonder sluitende garanties dat de eerste hoofddoelstelling van het GRUP -namelijk de doortrekking van de N60 en de aanleg van de zuidelijke omleidingsweg- kan gerealiseerd worden zonder netto stijging van de CO2 uitstoot, mag dit GRUP niet definitief worden vastgesteld. Dat men in het GRUP bovendien geen rekening houdt met mogelijk extra doorgaand verkeer in de toekomst -de zogenaamde ‘sensiviteitstoets’- is alvast een slecht teken.

 

3) Door veranderende windrichtingen en modellen die niet nauwkeurig toelaten om de stikstofuitstoot aan de noordelijke en zuidelijke tunnelmond te berekenen, kan het GRUP niet uitsluiten dat er een ontoelaatbare stikstofdepositie zal plaatsvinden in de beschermde natuur van de Speciale Beschermingszone Vlaamse Ardennen (met name het Hotondbos en bos rond de Kuitholbeek).

 

4) In het kader van de Bouwshift wil de Vlaamse regering tegen 2040 geen open ruimte meer aansnijden. De extra bijkomende verharding van 91,2ha (ongeveer 128 voetbalvelden) die voorzien wordt in het GRUP is dan ook ontoelaatbaar en zal nefaste gevolgen hebben op het vlak van opwarming en waterinfiltratie.

 

5) De realisatie van het GRUP heeft een uiterst nefast effect op de beroepslandbouw in de Vlaamse Ardennen. In totaal zal er maar liefst 359,8 ha landbouwgrond verdwijnen (48,8 gelinkt aan het doortrekken van de N60, 311 gelinkt aan de bosuitbreiding).

 

6) Dit GRUP probeert een totaal voorbijgestreefde visie op mobiliteit uit de vorige eeuw door te drukken. Een groot hedendaags mobiliteitsproject moet meer concrete ambitie bevatten om het aandeel duurzame mobiliteitsoplossingen in en rond Ronse op te schalen. Een GRUP dat als doelstelling het 'verbeteren van de multimodaliteit' heeft, moet een nulmeting van het huidige verplaatsingsgedrag bevatten -de zogenaamde 'modal split'-, om op basis daarvan een 'modal shift' te bepalen.

 

7) Over haar technisch meest ingrijpende en duurste onderdeel, met name de twee kilometer lange boortunnel op diepte, moet het GRUP veel meer details verschaffen. Wat zal precies het effect van de tunnel zijn op de grondwaterstand en de grondlagen? Wordt de druk van het grondwater op de tunnelwanden niet te groot? Kan men garanderen dat de wettelijke maximum hellingsgraad niet zal overschreden worden? Wat gaat men doen als er in de tunnel brand uitbreekt? Wat gaat men doen als er een ongeval met gevaarlijke producten plaats vindt? Wat zal de precieze impact van de werfzones zijn  (bv transportbewegingen, stof, lawaai, bemalingen van grondwater, duur van de werken,...) ?, etc.

 

8) De maatschappelijke kosten-batenanalyse van het gekozen G4-traject is negatief. De geschatte investeringskost van €584 miljoen is overigens niet realistisch en veel te conservatief berekend. (exclusief BTW, prijzen van 2021 die geen rekening houden met de inflatie,…) Het GRUP draagt bovendien geen degelijk onderbouwde argumenten aan - economische, maatschappelijke, laat staan wetenschappelijke - die deze enorme investering verantwoorden.

 

9) Het GRUP bevat geen concrete flankerende maatregels in het centrum van Ronse (bv circulatieplan, verbod op doorgaand verkeer, uitbreiding tonnageverbod, …). Daarom kan geen enkel voordeel dat aan de verlenging van de N60 en de zuidelijke omleidingsweg wordt toegeschreven hard gemaakt worden. (bv een betere verkeersleefbaarheid in het centrum, kortere rijtijden, minder vrachtwagens in het centrum, etc.).

 

10) Voor de N60 focust het GRUP enkel op een viertal kilometer weg tussen Nukerke en de taalgrens, en houdt men geen rekening met de bovenlokale verbindingsfunctie. De N60 is nochtans een Primaire Weg Klasse I met een verbindingsfunctie die loopt van De Pinte (E17) tot Frasnes-lez-Anvaing (E429). Men moet rekening houden met het gehele traject van de N60. Daarom is het ook volstrekt onaanvaardbaar dat er niet vooraf werd afgestemd met het Waals Gewest en de gemeente Frasnes-lez-Anvaing en dat van beiden geen officieel advies gevraagd werd binnen het openbaar onderzoek.

 

Alvast heel erg bedankt om met mijn bezwaren rekening te houden!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Voornaam + naam

Adres

Handtekening